Feeds:
Articoli
Commenti

Prośba

Prośba kapłanów do Papieża Benedykta XVI

Najczcigodniejszy Ojcze Święty,

Leży nam bardzo na sercu, złożyć Ojcu Świętemu dzięki za ogłoszenie roku kapłańskiego; jest to dowód troski jaką Ojciec Święty otacza nas kapłanów. Wasza Świątobliwość wskazała nam przy tym jako ideał kapłaństwa świętego Proboszcza z Ars, który uosabia kapłana i ofiarę.

W naszych czasach jest koniecznością pobudzać powołania oraz wspierać kapłanów w ich wierności wobec obowiązków jakie niesie ze sobą kapłaństwo. Aby uczynić łaski tego roku kapłańskiego jeszcze bardziej skutecznymi, prosimy Ojca Świętego o ogłoszenie świętego Proboszcza z Ars, z okazji obchodów jego święta, patronem wszystkich kapłanów Kościoła katolickiego.

Zapewniając Waszą Świątobliwość o naszych modlitwach we wszystkich potrzebach Kościoła, prosimy o błogosławieństwo naszego apostolatu.

.

Wpisz tutaj! (jeśli ksiądz)

.

Petycja o wspieranie prośby kapłanów do Papieża Benedykta XVI

Jako wierni Kościoła katolickiego jesteśmy pierwszymi korzystającymi z owoców apostolatu owych kapłanów, którzy zwrócili się z prośbą do Papieża Benedykta XVI o mianowanie świętego Proboszcza z Ars patronem wszystkich kapłanów Kościoła katolickiego.

Pragniemy dołączyć się do ich prośby, przekonani, że nasze uświęcenie zależy od ich miłości do ideału kapłańskiego.

.

Wpisz tutaj! (jeśli są świeckie, religijne lub seminarium)

Annunci

Zamolba

Zamolba svećenika Papi Benediktu XVI

Sveti Oče

Želimo Vam zahvaliti na „Godini svećenika”, koja je dokaz Vaše očinske brige za nas. Tom prilikom ste nam kao primjer svećeničkog ideala dali  Sv. Ivana Mariju Vianneya koji predstavlja potpuno predanje Isusu Kristu, Svećeniku i Žrtvi.

Kako bismo što bolje užival plodove ove godine u vremenu u kojem zvanja trebaju ohrabrenje, a svećenici podršku u vjernosti prema njihovoj službi, molimo Vas da proglasite Sv. Ivana Mariju Vianneya, prigodom proslave njegova spomendana, Zaštitnikom svih katoličkih svećenika.

Obećavamo Vam sveti Oče, moliti na sve nakane Svete Crkve i sinovski Vas molimo da blagoslovite naše djelovanje.

.

Prijavite se ovdje! (ako si svećenik)

.

Peticija podrške zamolbi svećenika

Dragi katolici, mi smo prvi koji smijemo uživati blagodati svećeničke službe i koji bi se trebali obratiti Papi Benediktu XVI sa zamolbom da proglasi Sv. Ivana Mariju Vianneya zaštitnikom svih katoličkih svećenika. Zato, svijesni da o ljubavi prema svećeničkom idealu ovisi i naše posvećenje, želimo se i mi pridružiti njihovoj molbi.

.

Preijavite se ovdje! (ako ste svjetovne, vjerske ili sjemeništarac)

Bittschrift der Priester an Papst Benedikt XVI.

Heiliger Vater,

Es liegt uns am Herzen, Ihnen für das Priesterjahr unseren tiefen Dank auszusprechen; es ist ein Beweis Ihrer väterlichen Sorge für uns Priester. Sie haben uns dabei den hl. Pfarrer von Ars, der die Ganzhingabe an Jesus Christus, Priester und Opfer, verkörpert, als priesterliches Ideal gegeben.

In unserer Zeit ist es so notwendig, die Berufungen zu ermutigen und die Priester in ihrer Treue zu den priesterlichen Verpflichtungen zu unterstützen. Um darum die Gnaden dieses priesterlichen Jahres wirksamer werden zu lassen, bitten wir Sie, Heiliger Vater, den hl. Pfarrer von Ars anlässlich der Feier seines Festes zum Patron aller Priester der katholischen Kirche zu erklären.

Indem wir Sie unseres Gebetes für alle Anliegen der Kirche versichern, bitten wir Sie um Ihren Segen für unser Apostolat.

.

Unterschrift hier! (Wenn Sie einen Priester)

.

Petition zur Unterstützung der Bittschrift der Priester

Als Gläubige der katholischen Kirche sind wir die ersten Nutzniesser der Seelsorge jener Priester, welche die Bittschrift an Papst Benedikt XVI. richten, um die Ernennung des hl. Pfarrers von Ars zum Patron aller Priester der katholischen Kirche zu erlangen.

Es liegt uns sehr daran, uns deren Bitte anzuschliessen, überzeugt, dass unsere Heiligung von ihrer Liebe zum priesterlichen Ideal abhängt.

.

Unterschrift hier! (Wenn Sie ein Laie, eine religiöse oder Seminarist)

Žádost

Žádost kněží papeži Benediktu XVI.

Svatý Otče,

velice nám leží na srdci, vyslovit Vám hluboký dík za kněžský rok; tento je důkazem Vaší otcovské péče o nás kněze. Dal jste nám při tom jako kněžský ideál svatého Jana Vianneye, který ztělesňuje plné odevzdání sebe samého Ježíši Kristu, Knězi a Oběti.

V našem čase je tak nezbytné vzbuzovat povolání a podporovat kněze v jejich věrnosti kněžským povinnostem. A proto, aby milosti tohoto kněžského roku byli ještě účinnější, prosíme Vás, Svatý Otče, o prohlášení svatého Jana Vianneye při příležitosti oslav jeho svátku patronem všech kněží katolické Církve.

Ujišťujeme Vás o své modlitbě za všechny potřeby Církve a prosíme o Vaše požehnání pro svůj apoštolát.

.

Přihlaste se zde! (pokud jste kněz)

.

Petice k podpoře žádosti kněží

Jako věřící katolické Církve jsme prvními, kteří požívají duchovní správy oněch kněží, kteří směřují žádost papeži Benediktu XVI. o prohlášení svatého Jana Vianneye patronem všech kněží katolické Církve.

Velice nám na tom záleží, připojit se k jejich prosbě, neboť jsme přesvědčeni, že naše posvěcení závisí na jejich lásce ke kněžskému ideálu.

.

Přihlaste se zde! (pokud jste světské, náboženské či seminarista)